Inspektor Ochrony Radiologicznej typu R i S

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2021 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia (Dz. U. 2021, poz. 1908) określa typy uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, o których mowa w art.7 ust.5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, rodzaje działalności, do których nadzorowania uprawniają oraz szczegółowe warunki nadawania tych uprawnień. Rozporządzenie określa ponadto zakresy i formy organizowania szkoleń i egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie ww. uprawnień.

Typy uprawnień inspektora ochrony radiologicznej i rodzaje działalności, do których nadzorowania uprawniają:

 • uprawnienia typu R - nadzorowanie działalności w zakresie uruchamiania i stosowania aparatów rentgenowskich w medycznej pracowni rentgenowskiej; uruchamiania lub stosowania aparatów rtg do celów rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej lub radioterapii schorzeń nienowotworowych poza medyczną pracownią rentgenowską;
 • uprawnienia typu S - nadzorowanie działalności w zakresie uruchamiania lub stosowania aparatów rentgenowskich do celów rentgenodiagnostyki stomatologicznej w medycznej pracowni rtg, uruchamiania lub stosowania aparatów rentgenowskich do celów rentgenodiagnostyki stomatologicznej poza medyczną pracownią rtg

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

 • Inspektorzy ochrony radiologicznej,
 • Kierownicy i pracownicy zakładów, poradni i pracowni radiologicznych,
 • Lekarze radiolodzy,
 • Lekarze stomatolodzy, którzy posiadają gabinety stomatologiczne wyposażone w rentgenowskie aparaty stomatologiczne,
 • Technicy elektroradiologii.

Kurs odbywa się przy minimum 15 zgłoszonych uczestnikach. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu szkolenia, uprawniające do przystąpienia do egzaminu, który jest organizowany przez Główny Inspektortat Sanitarny.

Osoba ubiegajaca się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy, składa do Głównego Inspektora Sanitarnego wniosek, który zawiera:

 1. imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. wskazanie typu uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, którego dotyczy wniosek;
 3. adres do korespondencji.

Do wniosku dołącza się dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy:

 1. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 2. odpisy lub kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia lub zawodu;
 3. dokument potwierdzający zdanie egzaminu;
 4. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia, wydane w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162);
 5. dokument poświadczający posiadanie wymaganego stażu pracy w warunkach narażenia, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

powrót

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie bez ponoszenia kosztów jest możliwa na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu

W hotelach w pobliżu Instytutu Fizyki Jądrowej PAN można indywidualnie rezerwować sobie noclegi:


Współpracujemy z: