Inspektor Ochrony Radiologicznej typu R i S

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. 2012, poz. 1534) określa szczegółowe warunki i tryb nadawania przez Głównego Inspektora Sanitarnego uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie dla celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych. Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej dzielą się ze względu na rodzaj działalności związanej z wykorzystaniem aparatu rentgenowskiego do celów medycznych na:

 • uprawnienia typu R - nadzorowanie działalności w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej , radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych;
 • uprawnienia typu S - nadzorowanie działalności wyłącznie w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich stomatologicznych lub do densytometrii kości

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

 • Inspektorzy ochrony radiologicznej,
 • Kierownicy i pracownicy zakładów, poradni i pracowni radiologicznych,
 • Lekarze radiolodzy,
 • Lekarze stomatolodzy, którzy posiadają gabinety stomatologiczne wyposażone w rentgenowskie aparaty stomatologiczne,
 • Technicy elektroradiologii.

Kurs odbywa się przy minimum 15 zgłoszonych uczestnikach.

Do egzaminu dopuszcza się osoby, które złożą komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu [pobierz], do którego załączone będą:

 • odpisy (lub potwierdzone kopie) dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy - dla osób prowadzących własną działalność wypełnij [pobierz]
 • orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych [pobierz]
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

powrót

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie bez ponoszenia kosztów jest możliwa na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu

W hotelach w pobliżu Instytutu Fizyki Jądrowej PAN można indywidualnie rezerwować sobie noclegi:


Współpracujemy z: